Statut Uczniowskiego Koła Informatycznego

Rozdział I

Postanowienia Ogólne


§ 1

Koło przyjmuje nazwę Uczniowskie Koło Informatyczne.


§ 2

Koło działa przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.


§ 3

Koło nie posiada osobowości prawnej i funkcjonuje w ramach struktury Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.


Rozdział II

Cele Koła


§ 4

Celem Koła jest ułatwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy w dziedzinach związanych z informatyką.


§ 5

Koło realizuje cele, o których mowa w §4, poprzez:

 • Organizację warsztatów w celu doskonalenia wiedzy członków Koła;
 • Organizację innych przedsięwzięć związanych z działalnością Koła;
 • Prowadzenie strony internetowej Koła;
 • Prowadzenie i tworzenie projektów technologicznych;
 • Współpracę z instytucjami i organizatorami projektów


Rozdział III
Członkowie Koła

§ 6

Członkiem Koła może zostać każdy uczeń bądź student zainteresowany realizację celów Koła.


§ 7

Członkiem Koła staje się osoba, która pozytywnie przeszła dowolny z warunków procesu rekrutacji:

 • 1) Wypełniła formularz na stronie internetowej podając swój e-mail, imię i umiejętności
 • 2) Zarejestrowała się na stronie internetowej

§ 8

Prawa członka Koła:

 • 1) Uczestnictwo w zebraniach Koła
 • 2) Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Koło
 • 3) Tworzenie projektów
 • 4) Konsultacje z opiekunem i Zarządem Koła

§ 9

Obowiązki członka Koła:

 • 1) Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu
 • 2) Aktywne uczestnictwo w pracach Koła
 • 3) Dbanie o pozytywny wizerunek Koła
 • 4) Stosowanie się do uchwał Zarządu Koła.


Rozdział IV
Władze Koła

§ 10

Zarząd Koła składa się z przynajmniej 2 osób.


§ 11

Zarząd Koła stanowi: przewodniczący Koła i zastępcy przewodniczącego Koła.


§ 12

Zarząd Koła powoływany jest na czas nieokreślony.


§ 13

Wszystkie znaczące decyzje dotyczące Zarządu Koła oraz funkcjonowania Koła podejmowane są na drodze obrad Zarządu, dalej zwanymi Obradami Zarządu.


§ 14

Spraw znaczących nie definiuje się jako kontynuacji uprzednio ustalonych zadań.


§ 15

Wszelkie zmiany w składzie Zarządu Koła ogłaszane są przy pomocy oficjalnych kanałów informacyjnych Koła.


§ 16

Oficjalnym kanałem informacyjnym koła jest strona internetowa: www.uki.edu.pl


§ 17

Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów zawartych w niniejszym Statucie Koła


§ 18

Zarząd Koła określa zakres współpracy z organizatorami projektów


Rozdział V
Obrady Zarządu

§ 19

Obrady muszą być zwołane 24 godziny wcześniej przed wyznaczonym terminem


§ 20

Członek Zarządu w trybie nagłym może zwołać obrady Zarządu Koła w okresie krótszym niż 24 godziny od wyznaczonego terminu.


§ 21

Uprawnionym do uczestnictwa i oddawania głosów podczas Obrad Zarządu jest każdy Członek Zarządu.


§ 22

Podczas Obrad Zarządu przy quorum wynoszącym 75% uprawnionych mogą zostać podjęte decyzje dotyczące:

 • uprawomocnienia uchwał,
 • rozpoczęcia prac nad projektami realizowanymi w ramach Koła,
 • przydzielania prac dotyczących administracji i promocji Koła,
 • udzielanie patronatu Koła.

§ 23

Podczas Obrad Zarządu przy quorum wynoszącym 100% uprawnionych mogą zostać podjęte decyzję:

 • Powołanie i odwołanie członków Zarządu Koła
 • Ustanowienie planu budżetowego Koła
 • zmiany lub ustanowienia programu prac Koła

§ 24

W przypadku równej liczbie oddanych głosów Członków Zarządu, przewodniczący podejmuje decyzję w sprawie wydanej decyzji.


§ 25

Do kompetencji Przewodniczącego Koła należy:

 • Kierowanie bieżącą działalnością Koła
 • Zarządzanie pracą Koła
 • Reprezentowanie Zarządu Koła
 • Zarządzanie finansami Koła
 • Koordynacja obrad Zarządu

§ 26

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

 • Reprezentowanie Koła
 • Przyjmowanie oraz wykreślanie członków Koła
 • Współtworzenie i podejmowanie uchwał dotyczących funkcjonowania Koła
 • Wspieranie przewodniczącego w bieżącej działalności Koła


Rozdział VII
Opiekun koła

§ 27

Opiekunem Koła może być pracownik Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.


§ 28

Opiekuna Koła powołuje Dyrekcja Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.


§ 29

Opiekun Koła powoływany jest na czas nieokreślony.


§ 30

Do kompetencji Opiekuna Koła należy:

 • Wspieranie i koordynacja działalności Koła;
 • Odwoływanie Członków Zarządu Koła
 • Rozstrzyganie sporów pomiędzy Członkami Koła.


Rozdział VII
Patronat Koła

§ 31

Decyzję o objęciu patronatem danego przedsięwzięcia podejmuje Zarząd na drodze Obrad Zarządu.


§ 32

Celem uzyskania patronatu Koła należy przesłać wypełniony wniosek dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.uki.edu.pl/, na adres mailowy [email protected]


§ 33

Zarząd ma możliwość odwołanie udzielonego patronatu, bez podania przyczyny.


Rozdział VIII
Majątek i finanse Koła

§ 34

Praca w organach Koła ma charakter społeczny.


§ 35

Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:

 • przyznanych przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie,
 • przekazanych przez sponsorów w formie darowizn,
 • z dobrowolnych wpłat na konto Koła,


§ 36

Praca w tym wartość intelektualna, wykonywana na rzecz Koła staje się jego własnością.


Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 37

Zmiany dotyczące Statutu Koła wprowadza przewodniczący w porozumieniu z Zarządem Koła


§ 38

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych uchyla zmianę Statutu Koła niezgodną z przepisami prawa bądź ze statutem szkoły.


§ 39

Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

 • Uchwały zarządu Koła w porozumieniu i akceptacji Opiekuna Koła.
 • Decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.